header

Exploring Our Darkness

Monday, July 23, 2018

Exploring Our Darkness…

1. יומא נ"ו:
אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות..
איני ?
והאמר ריש לקיש: 'גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות'...
לא קשיא; כאן מאהבה כאן מיראה.

Said Reish Lakish: “Great is repentance because it transforms premeditated sins into inadvertent transgressions”. Oh Really? But he also said: "Great is repentance because it transforms premeditated sins into merits”? There is no difficulty. The one refers to “teshuva meyir'ah” (out of fear of G-d), the other refers to “teshuva me'ahava” (out of love for G-d).

2. סנהדרין סד:
(נחמיה ט) "ויזעקו בקול גדול אל ה' אלהיהם".
מאי אמור? [מה אמרו?]
אמר רב יהודה ואיתימא ר' יונתן: בייא בייא, [ווי ווי,] היינו [=היצר הרע של עבודה זרה] דאחרביה לביתא [שהחריב את בית המקדש] וקליא להיכלא [ושרף את ההיכל] וקטלינהו לצדיקי [והרג את צדיקי העם] ואגלינהו לישראל מארעייהו [והגלה את ישראל מארצם] ועדיין הוא מרקד בינן [בינינו].
כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא? [האם (אלוהים) לא נתת לנו אותו אלא כדי שנקבל שכר (כשנצליח לעמוד בפניו)?] לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן [לא אותו אנו רוצים ולא את שכרו אנו רוצים]...
יתבו תלתא יומא בתעניתא בעו רחמי [ישבו שלושה ימים בתענית וביקשו רחמים].
נפל להו פיתקא מרקיעא דהוה כתיב בה [נפל להם פתק מהשמים שהיה כתוב בו] 'אמת' [=כלומר, שאלוהים מסכים לבקשתם]. אמר רבי חנינא, שמע מינה [למד מכאן ש]חותמו של הקדוש ברוך הוא 'אמת'.
נפק כגוריא דנורא [יצא (יצר הרע) כאריה של אש] מבית קדשי הקדשים. אמר להו [זכריה] נביא לישראל:
היינו יצרא דע"ז [זהו יצר של עבודה זרה!]
בהדי דקתפסי ליה אישתמיט ביניתא מיניה [בעת שתפסו אותו נמרטה שערה ממנו] ואזל קליה [והלך קול זעקתו (מכאב) מרחק של] בארבע מאה פרסי [פרסה].
אמרו היכי ניעבד, דילמא משמיא מרחמי עליה? [אמרו: מה נעשה? שמא מהשמים ירחמו עליו (אם ננסה להורגו)].
אמר להם נביא, שדיוהו בדודא דאברא וכסיוה באברא דשייף קליה [זרקו אותו בדוד של עופרת וכסו אותו בעופרת שתכסה את קולו (ולא תישמע זעקתו). דכתיב (זכריה ב) "ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך האיפה וישלך את האבן העופרת אל פיה".

Come and hear: And they cried with a loud voice unto the Lord their God. Now what did they say? — Rab Judah, or as others maintain R. Jonathan said: [They cried this:] 'Woe, woe, it is that [sc. idolatry] which destroyed the Sanctuary, burnt the Temple, slew the righteous, and exiled Israel from their land; and still it sports amongst us! Hast Thou not set it before us that we might be rewarded [for withstanding its allurements]? But we desire neither temptation nor reward!' — … They fasted for three days, entreating for mercy; thereafter their sentence fell from Heaven, the word emeth [truth] written upon it. (R. Hanina said: This proves that the seal of the Holy One, blessed be He, is emeth.) The shape of a fiery lion's whelp issued from the Holy of Holies, and the Prophet said to Israel, That is the Tempter of Idolatry. Whilst they held it fast, a hair [of its body] fell out, and his roar of pain was heard for 400 parasangs. [In perplexity] they cried: 'What shall we do? Maybe Heaven will pity him!’ The prophet answered: Cast him into a lead cauldron, and cover it with lead to absorb his voice, as it is written, And he said, This is wickedness; and he cast it into the midst of the ephah: and he cast the weight of lead upon the mouth.

3. J.K Rolling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
“I want you to listen to me very carefully, Harry. You're not a bad person. You're a very good person, who bad things have happened to. Besides, the world isn't split into good people and Death Eaters. We've all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are.” (Sirius Black to Harry Potter)

4. Brene Brown, Gifts of Imperfection
Only when we are brave enough to explore the darkness will we discover the infinite power of our light.

5. Elisabeth Kübler-Ross
People are like stained-glass windows. They sparkle and shine when the sun is out, but when the darkness sets in, their beauty is revealed only if there is a light from within.

6. Brene Brown, Daring Greatly
We all have good and bad, dark and light, inside of us. But if we don’t come to terms with our shame, our struggles, we start believing that there’s something wrong with us— that we’re bad, flawed, not good enough —and even worse, we start acting on those beliefs. If we want to be fully engaged, to be connected, we have to be vulnerable. In order to be vulnerable, we need to develop resilience to shame.

7. הרב קוק, אורות התשובה פרק ט' ה'
כשעוסקים בתשובה צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שהחרטה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה יפלו רק על הרע ולא על הטוב. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו – באותו כוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה כוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות

In the process of repentance, one has to specifically define to himself the essence of good and evil, so that his feelings of remorse will be focused solely on the evil and not on the good. Furthermore, one must detect the good that is within the evil, and strengthen it with as much energy and passion as was used for escaping the evil. This way, repentance will serve as a corrective driving force, which transforms sins into merits.

8. Based on “Al Ha-Teshuva”, Rabbi J.D. Soloveitchik
How is it that Reish Lakish became an even greater Torah scholar after he repented than he was before he had sinned? While he was out stealing and being a bandit, he certainly was not engaged in the study of Torah! How is it that despite years of transgressions, and alienation from Torah learning, Reish Lakish attain such heights? Reish Lakish surpassed his former greatness because of, not despite, his transgressions.
There are two ways to repent: one can either blot out their sins, or rectify and elevate them. Blotting out one's sins means eradicating one's past completely. Instead of looking back on years of transgressions, an individual makes a clean break with the past and obliterates all negative memories. When this person does Teshuvah -- when this person "returns" -- he returns to where he stood prior to sinning. The second way to repent is completely different. This way actually requires one to remember their sins. Keeping past sins in the forefront of one's mind can propel a person to new heights. The intensity of sin, and the sense of guilt and shame that overwhelms a person in its wake, drives the penitent in the direction of Hashem. When this person does Teshuvah -- when this person "returns" -- he does not return to a more positive version of himself. He returns to the Creator of the universe.
We should look back and use those unpleasant memories to propel ourselves forward. Recalling our sins should make us more serious, more fervent, more passionate about rising above them.

9. Brene Brown, Gifts of Imperfection
In cultivating compassion we draw from the wholeness of our experience—our suffering, our empathy, as well as our cruelty and terror. It has to be this way. Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It’s a relationship between equals. Only when we know our own darkness well can we be present with the darkness of others. Compassion becomes real when we recognize our shared humanity

10. הרב קוק, אורות התשובה פרק ט' י'
התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות. לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופנת עמה איזו חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגבור שבגבורים. כשמקמצים את עז הרצון, כשכופפים את עז החיים, ע"י הסלידה הפנימית, והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ ג"כ הרצון של הטוב, עז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית חולשה כזאת, שסובל חולה שהתרפא ע"י הזרמה אלקטרית, שאמנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. שבים, ע"כ ימים של שמחת קדש, של חדות נפש, לקומם את הרצון הטוב ועז החיים הטהור. אז תהיה התשובה שלמה.

Repentance, with all its practical stages, with the overall atmosphere which prevails primarily in the days set aside for repentance, with its great benefit of purifying the souls. To refine the spirit and to cleanse acts of their ugliness, it must hide within itself a weakness from which even the most heroic of heroes cannot escape. When we diminish the strength of the will, when we bend the strength of life, through inner revulsion and the inclination to repent of all sin, the desire of good also diminishes, the power of the pure life also is lessened. We find that one suffers from his moral purification a weakness similar to that of the patient who is cured by radiation-the treatment expelled the disease's poison, but it also weakened his living, healthy power. Therefore, days of holy joy, of spiritual elation, come to rejuvenate the positive will and the strength of the pure life. Then will repentance be complete.

11. רא"ש יומא ח, כד
וישים אדם אל לבו ערב יום הכפורים לפייס כל אדם שנוטר לו איבה...כדי שיהא !חבירו

And a person should have on his heart on the eve of the Day of Atonement to placate any man who preserves hatred for him… so that heart of everyone in Israel will be whole with his fellow

“The block of granite which was an obstacle in the pathway of the weak becomes a stepping-stone in the pathway of the strong.”
― Thomas Carlyle

"When We Numb the Dark, We Numb the Light "
(Brene Brown, Gifts of Imperfection)